Μία από τις σύγχρονες προκλήσεις που επηρεάζουν τον γεωργικό τομέα είναι η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού. Με βάση την πιο πρόσφατη έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (2016), μόνο το 11% των διαχειριστών αγροκτημάτων στην ΕΕ είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών. Αυτό τονίζει την ανάγκη για ανανέωση γενεών στον γεωργικό τομέα. Για το λόγο αυτό, η νέα ΚΑΠ παρέχει κίνητρα στους νέους αγρότες μέσω διαφόρων μέτρων στήριξης που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της εισόδου στο επάγγελμα της νέας γενιάς, καθώς και με τη δημιουργία και ανάπτυξη νέας οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα μέσω διαφόρων μέτρων στήριξης.

Τον Ιούνιο 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεσε προτάσεις για το πως θα λειτουργήσει η ΚΑΠ μετα το 2020:

  • Εφαρμογή συστήματος άμεσων ενισχύσεων για νέους αγρότες
  • Αυξημένο ποσοστό στήριξης για επενδύσεις σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία
  • Βοήθεια εκκίνησης επιχειρήσεων για νέους γεωργούς επιχειρηματίες
  • Συνεχής υποστήριξη σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης
  • Προστασία του περιβάλλοντος και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
  • Προώθηση καινοτόμων βιώσιμων τεχνολογιών.