Οι Εκπαιδευτικές Προτάσεις αποτελούμενες από σχέδια μαθήματος και διαδραστικές δραστηριότητες πραγματεύονται θέματα που άπτονται σημαντικών πτυχών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής όπως είναι η βιοποικιλότητα, η Κλιματική Αλλαγή, η Πείνα και η Καινοτομία και η Επιχειρηματικότητα. Τα θέματα αυτά αναλύονται παιδαγωγικά και μεταφέρονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, τυπική και μη-τυπική, μέσα από καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς και στους/στις μαθητές/τριες να αντιληφθούν τη σημασία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στη διασφάλιση της οικολογικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής αειφορίας.

Ποιοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις εκπαιδευτικές προτάσεις;

Τα σχέδια μαθήματος μπορούν να αξιοποιηθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς διαθεματικά και είναι οργανωμένα με τρόπο ώστε να διευκολύνουν τον/την εκπαιδευτικό να τα προσαρμόσει ή και να τα εφαρμόσει με απλό τρόπο, στο ειδικό εκπαιδευτικό πλαίσιο της τάξης. Έχουν μια ξεκάθαρη δομή και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει ο/η εκπαιδευτικός για το θέμα που εξετάζεται, την πορεία εφαρμογής του μαθήματος, τα υλικά και μέσα που απαιτούνται, φύλλα εργασίας, όπως και επιπρόσθετες πηγές πληροφόρησης. Οι δραστηριότητες που προτείνονται είναι αλληλεπιδραστικές, βιωματικές, εμπειρικές και επιδιώκουν την ανάπτυξη της κριτικής, συστημικής, δημιουργικής, και διερευνητικής σκέψης των μαθητών/τριών, στηρίζονται σε σενάρια μάθησης και μπορούν να εφαρμοσθούν εντός και εκτός της τάξης. Οι διαδικτυακές εφαρμογές αποτελούν συμπληρωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να εφαρμοσθούν από τον εκπαιδευτικό ως δραστηριότητες εμπέδωσης στο θέμα που πραγματεύονται ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους/τις μαθητές/τριες ανεξάρτητα, στο σπίτι τους ή στον ελεύθερο τους χρόνο. Περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, παιχνίδια μάθησης, quiz, ερωτό-απαντήσεις, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν τη δημιουργική μάθηση.

Το υλικό μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών στα θέματα της ΚΑΠ και της Αειφόρου Ανάπτυξης, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, όπως επίσης και να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της μη-τυπικής εκπαίδευσης και ειδικότερα μέσα από τα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Απευθύνεται σε

‘Ολους τους/τις εκπαιδευτικούς. Είναι προσβάσιμος σε όλους, δίνοντας έμφαση στην παιδαγωγική και διδασκαλία για παιδιά ηλικίας 10 – 13 χρόνων. Όλο το υλικό χρησιμοποιεί απλή γλώσσα και περιέχει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Πέρα από την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία στο θέμα αυτό, επιδιώκει να προκαλέσει και να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών σε ένα θέμα το οποίο δεν έχει προσεγγισθεί ακόμη επαρκώς στο πλαίσιο των διαφόρων μαθημάτων και ευρύτερα μέσα από την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Οι συγγραφείς

Οι συγγραφείς του παρόντος εκπαιδευτικού οδηγού είναι εκπαιδευτές/τριες της Μονάδας για την Εκπαίδευση, το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ) στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας). Συγκεκριμένα, για την συγγραφή των εκπαιδευτικών προτάσεων εργάσθηκαν οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί: α) για την ενότητα ΚΑΠ και Βιοποικιλότητα οι Κυριάκος Κεφάλας, Νικόλας Παπανικόλα Άννα Σεργίου, β) για την ενότητα ΚΑΠ και Κλιματική Αλλαγή οι Φίλιππος Ηλιάδης, Τροοδία Θεοδώρου, Θάλεια Μιχαήλ, Ανδρέας Ναθαναήλ, Νικολέττα Πάππου, Σιμόνη Παρτακίδου, Στέλλα Χατζηαχιλλέως, γ) για την ενότητα ΚΑΠ και Πείνα οι Γιόλα Ηροδότου, Σόφη Καμένου, Κούλα Μιχαήλ, Χρυστάλλα Νικολάου, Βασίλης Παπασταύρου, Κωνσταντίνος Φάνης, Κλειώ Χατζησίμου, Σοφία Χριστοδούλου, γ) για την ενότητα Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα οι Γεωργία Αμύρωτου, Σόφη Καμένου, Κούλα Μιχαήλ, Χριστιάνα Νικολάου, Ελένη Παπαναστασίου, Βασίλης Παπασταύρου, Γιώργος Σαββίδης, Μαρίνα Στέλιου. Την επιστημονική εποπτεία και τον συντονισμό των ομάδων εργασίας είχε η Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊστάμενη της Μονάδας ΕΠΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες και καθοδήγηση σε ότι αφορά τη αξιοποίηση του υλικού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό της Μονάδας για την ΕΠΑΑ στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας www.moec.gov.cy.

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού έγινε από την ΙΜΗ. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο CAPturing the Future Generation μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.capgeneration.com.cy