Μάθημα 1

Τίτλος: Γεωργική ανάπτυξη και οι επιπτώσεις της στη βιοποικιλότητα

Τάξη: Ε’ και Στ’ Δημοτικού και Γυμνάσιο

Σύνδεσμος μαθήματος: https://sway.office.com/almOyeO0c8ZJKjin?ref=Link

Σύντομη περιγραφή περιεχομένου:

Το διαδικτυακό μάθημα συνδέεται με το αντίστοιχο μάθημα τάξης. Σκοπός του είναι οι μαθητές/μαθήτριες να κατανοήσουν ότι η εντατική γεωργία και οι πρακτικές της επηρεάζουν αρνητικά τη βιοποικιλότητα. Παρουσιάζονται αρχικά, τρεις περιπτώσεις φυτών της Κύπρου, που απαντούν κυρίως σε γεωργικές εκτάσεις, στα οποία παρατηρείται μείωση πληθυσμού. Μέσα από πληροφοριακό υλικό (κείμενα, εικόνες, διαγράμματα) σειροθετούνται οι τύποι βλάστησης/οικότοποι με κριτήριο το ποσοστό φυτών που παρουσιάζουν μείωση και εξάγονται συμπεράσματα. Στη συνέχεια, συμμετέχουν σε παιχνίδι ρόλων με θέμα συζήτησης: «Οι γεωργικές δραστηριότητες και το κόστος τους στη βιοποικιλότητα». Μέσα από τη συζήτηση, οι μαθητές/μαθήτριες προβληματίζονται για τις επιπτώσεις της υφιστάμενης γεωργικής πολιτικής και διατυπώνουν τα επιχειρήματά τους ανάλογα με τον ρόλο που έχουν αναλάβει. Η τελική αξιολόγηση βασίζεται στις γνώσεις που αποκτήθηκαν και γίνεται με τη μορφή ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής.