Μάθημα 2

Τίτλος: Η βιοποικιλότητα ως δείκτης καλών γεωργικών πρακτικών

Τάξη: Ε’ και Στ’ Δημοτικού και Γυμνάσιο

Σύνδεσμος μαθήματος: https://sway.office.com/2gFvckEEjIBDWa4B?ref=Link

Σύντομη περιγραφή περιεχομένου:

Το διαδικτυακό μάθημα αποτελεί προέκταση του μαθήματος «Η βιοποικιλότητα ως δείκτης καλών γεωργικών πρακτικών». Μέσω του εκπαιδευτικού αυτού υλικού γίνεται διασύνδεση των διαφόρων γεωργικών πρακτικών που είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν και των επιδράσεων που αυτές επιφέρουν στη βιοποικιλότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο επίπεδο πληθυσμών των ειδών. Μελετάται η περίπτωση του ευρωπαϊκού τρυγονιού (Streptopelia turtur), σε πολλούς πληθυσμούς του οποίου έχει παρατηρηθεί σημαντική μείωση, τέτοια που να δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό του καθεστώτος φυσικής προστασίας του σε «Ευάλωτο» από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN). Η εν λόγω μείωση στους πληθυσμούς του ευρωπαϊκού τρυγονιού έχει συνδεθεί με την ενθάρρυνση από πλευράς της ΕΕ, μέσω της εφαρμογής της ΚΑΠ, προς την κατεύθυνση της εντατικοποίησης των γεωργικών πρακτικών. Οι μαθητές/μαθήτριες μελετούν μέσα από πληροφοριακό υλικό τα δεδομένα που αφορούν στο είδος αυτό, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνονται για το πώς η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας βοηθά στην προστασία του είδους. Έρχονται σε επαφή με μοντέλα πληθυσμιακών μεταβολών και τη χρήση τους ως χρήσιμα εργαλεία για την έγκαιρη λήψη μέτρων προστασίας. Μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων συμμετέχουν σε μία προσπάθεια επαναφοράς των πληθυσμών του είδους, ακολουθώντας συγκεκριμένη πρότυπη πρακτική. Η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται μέσω ενός σταυρολέξου με έννοιες που σχετίζονται με τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.