Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Κύπρο 2014-2020

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει 485 εκατομμύρια ευρώ στον Κυπριακό γεωργικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2014-2020. Η επένδυση ήταν ζωτικής σημασίας για την αγροτική ανάπτυξη και την αναζωογόνηση καθώς εκσυγχρονίζει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προστατεύει το περιβάλλον και παρείχε βασικές υπηρεσίες σε σχεδόν 200.000 ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές περιοχές.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει δηλώσει ότι η υποστήριξη των νέων αγροτών αποτελεί κύρια προτεραιότητα. Έχουν εφαρμοστεί διάφορες υποστηρικτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο των μέτρων του ΠΑΑ.

Ενώ αυτό ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα των συστημάτων παραγωγής και δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα, η Κύπρος αντιμετωπίζει την πρόκληση ενός γηράσκοντος αγροτικού πληθυσμού σε μεγαλύτερο βαθμό από την υπόλοιπη Ευρώπη, με νέους αγρότες που αποτελούν το 3,3% του συνόλου διαχειριστές αγροκτημάτων στη χώρα. Κατά τη νέα προγραμματική περίοδος 2021-20217 θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σχετικά με τους στόχους και τα οφέλη της ΚΑΠ, καθώς και στις επαγγελματικές ευκαιρίες στον γεωργικό τομέα. Η Κύπρος έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ. Προς το παρόν, το πρoσχέδιο της SWOT ανάλυσης έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση.