Οι διαφορές ομάδες-στόχοι έχουν προσδιοριστεί ως:

  • νεολαία (μαθητές λυκείου και φοιτητές πανεπιστημίου , νέοι σε αγροτικές περιοχές)
  • εκπαιδευτικοί και παιδιά
  • αγρότες και άλλοι αγροτικοί φορείς
  • το ευρύ κοινό

Δραστηριότητες

– Εκπαίδευση και ενημέρωση δασκάλων και εκπαιδευτικών για την προώθηση της συμβολής της ΚΑΠ στην υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής, όπως η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, της υγιεινής και υψηλής ποιότητας τροφίμων, σε σχέση με το Σχολικό Σχέδιο της ΕΕ για το Γάλα, τα Φρούτα και Λαχανικά όπως προτάσσει η έκκληση του Τάρτου (σεμινάριο της Ε.Ε.).

– Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της στήριξης της ΕΕ στη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη και την ευρύτερη οικονομία της ΕΕ μέσω της ΚΑΠ

– Συμμετοχή ενδιαφερομένων, αγροτών και άλλων μερών που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές για να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τη συμβολή της ΚΑΠ στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, εστιάζοντας στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της ΚΑΠ

– Ευαισθητοποίηση των νέων αγροτών τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές της Κύπρου χρησιμοποιώντας καινοτόμες και φιλικές προς τη νεολαία προσεγγίσεις και ενημέρωσή τους για τους στόχους και τα οφέλη της ΚΑΠ, καθώς και υποστηρικτικές πρωτοβουλίες και ενίσχυση επιχειρηματικών δεξιοτήτων σχετικά με τον γεωργικό τομέα