Οφέλη της ΚΑΠ

Η ΚΑΠ παρέχει στους πολίτες της ΕΕ σταθερή και ασφαλή προμήθεια τροφίμων, ενώ παράλληλα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα της ΕΕ. Η ΚΑΠ υποστηρίζει τον γεωργικό τομέα με:
  • Παροχή προσιτών τροφίμων ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζει την καλή ποιότητα, την υγεία και την ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων.
  • Προστασία του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω καινοτόμων βιώσιμων καλλιεργειών.
  • Προώθηση θέσεων εργασίας στον γεωργικό τομέα και βελτίωση της παραγωγικότητας.
  • Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης για τους αγρότες.

Ιστορική Αναδρομή της ΚΑΠ

1962
1984
1992
2003
2013
2020

1962

Η ΚΑΠ υιοθετείται ως μέσο για την παροχή σταθερού και ασφαλούς εφοδιασμού τροφίμων στους πολίτες της ΕΕ, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας της ΕΕ

1984

Αύξηση της παραγωγικότητας, οι αγρότες παράγουν περισσότερα προϊόντα από ό, τι χρειάζεται. Λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση των επιπέδων παραγωγής για την κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς.

1992

Υποστήριξη παραγωγών μέσω άμεσων πληρωμών στους αγρότες, ενθαρρύνοντας τους αγρότες να είναι πιο φιλικοί προς το περιβάλλον

2003

Παρέχεται υποστήριξη εισοδήματος υπό όρους. Οι αγρότες είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την ασφάλεια των τροφίμων, των περιβαλλοντικών και ζωικών προτύπων για την υγεία και την καλή διαβίωση.

2013

Νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης γεωργίας, της καινοτομίας και της στήριξης των αγροτικών περιοχών

2020

Νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ: ο στόχος είναι να καταστεί η ΚΑΠ πιο αποκριτική στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, όπως η αλλαγή του κλίματος και η ανανέωση των γενεών, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται οι ευρωπαίοι αγρότες στην επίτευξη ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα.

Ανανέωση γενεών - Η ΚAΠ μετά το 2020 (2021-2027)

Μία από τις σύγχρονες προκλήσεις που επηρεάζουν τον γεωργικό τομέα είναι η γήρανση του αγροτικού πληθυσμού. Με βάση την πιο πρόσφατη έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (2016), μόνο το 11% των διαχειριστών αγροκτημάτων στην ΕΕ είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών. Αυτό τονίζει την ανάγκη για ανανέωση γενεών στον γεωργικό τομέα. Για το λόγο αυτό, η νέα ΚΑΠ παρέχει κίνητρα στους νέους αγρότες μέσω διαφόρων μέτρων στήριξης που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση της εισόδου στο επάγγελμα της νέας γενιάς, καθώς και με τη δημιουργία και ανάπτυξη νέας οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα μέσω διαφόρων μέτρων στήριξης.

Τον Ιούνιο 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεσε προτάσεις για το πως θα λειτουργήσει η ΚΑΠ μετα το 2020:

  • Εφαρμογή συστήματος άμεσων ενισχύσεων για νέους αγρότες
  • Αυξημένο ποσοστό στήριξης για επενδύσεις σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία
  • Βοήθεια εκκίνησης επιχειρήσεων για νέους γεωργούς επιχειρηματίες
  • Συνεχής υποστήριξη σε προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης
  • Προστασία του περιβάλλοντος και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
  • Προώθηση καινοτόμων βιώσιμων τεχνολογιών.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Κύπρο 2014-2020

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει 485 εκατομμύρια ευρώ στον Κυπριακό γεωργικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2014-2020. Η επένδυση ήταν ζωτικής σημασίας για την αγροτική ανάπτυξη και την αναζωογόνηση καθώς εκσυγχρονίζει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προστατεύει το περιβάλλον και παρείχε βασικές υπηρεσίες σε σχεδόν 200.000 ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές περιοχές.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει δηλώσει ότι η υποστήριξη των νέων αγροτών αποτελεί κύρια προτεραιότητα. Έχουν εφαρμοστεί διάφορες υποστηρικτικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο των μέτρων του ΠΑΑ.

Ενώ αυτό ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητα των συστημάτων παραγωγής και δημιούργησε νέες θέσεις εργασίας στον γεωργικό τομέα, η Κύπρος αντιμετωπίζει την πρόκληση ενός γηράσκοντος αγροτικού πληθυσμού σε μεγαλύτερο βαθμό από την υπόλοιπη Ευρώπη, με νέους αγρότες που αποτελούν το 3,3% του συνόλου διαχειριστές αγροκτημάτων στη χώρα. Κατά τη νέα προγραμματική περίοδος 2021-20217 θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στην ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σχετικά με τους στόχους και τα οφέλη της ΚΑΠ, καθώς και στις επαγγελματικές ευκαιρίες στον γεωργικό τομέα. Η Κύπρος έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ. Προς το παρόν, το πρoσχέδιο της SWOT ανάλυσης έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση.