1962
1984
1992
2003
2013
2020

1962

Η ΚΑΠ υιοθετείται ως μέσο για την παροχή σταθερού και ασφαλούς εφοδιασμού τροφίμων στους πολίτες της ΕΕ, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας της ΕΕ

1984

Αύξηση της παραγωγικότητας, οι αγρότες παράγουν περισσότερα προϊόντα από ό, τι χρειάζεται. Λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση των επιπέδων παραγωγής για την κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς.

1992

Υποστήριξη παραγωγών μέσω άμεσων πληρωμών στους αγρότες, ενθαρρύνοντας τους αγρότες να είναι πιο φιλικοί προς το περιβάλλον

2003

Παρέχεται υποστήριξη εισοδήματος υπό όρους. Οι αγρότες είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την ασφάλεια των τροφίμων, των περιβαλλοντικών και ζωικών προτύπων για την υγεία και την καλή διαβίωση.

2013

Νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης γεωργίας, της καινοτομίας και της στήριξης των αγροτικών περιοχών

2020

Νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ: ο στόχος είναι να καταστεί η ΚΑΠ πιο αποκριτική στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, όπως η αλλαγή του κλίματος και η ανανέωση των γενεών, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται οι ευρωπαίοι αγρότες στην επίτευξη ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα.