Νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης γεωργίας, της καινοτομίας και της στήριξης των αγροτικών περιοχών