Νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ: ο στόχος είναι να καταστεί η ΚΑΠ πιο αποκριτική στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, όπως η αλλαγή του κλίματος και η ανανέωση των γενεών, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται οι ευρωπαίοι αγρότες στην επίτευξη ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα.