2020

Νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ: ο στόχος είναι να καταστεί η ΚΑΠ πιο αποκριτική στις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις, όπως η αλλαγή του κλίματος και η ανανέωση των γενεών, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται οι ευρωπαίοι αγρότες στην επίτευξη ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα.

Read more

2013

Νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης γεωργίας, της καινοτομίας και της στήριξης των αγροτικών περιοχών

Read more

2003

Παρέχεται υποστήριξη εισοδήματος υπό όρους. Οι αγρότες είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την ασφάλεια των τροφίμων, των περιβαλλοντικών και ζωικών προτύπων για την υγεία και την καλή διαβίωση.

Read more

1992

Υποστήριξη παραγωγών μέσω άμεσων πληρωμών στους αγρότες, ενθαρρύνοντας τους αγρότες να είναι πιο φιλικοί προς το περιβάλλον

Read more

1984

Αύξηση της παραγωγικότητας, οι αγρότες παράγουν περισσότερα προϊόντα από ό, τι χρειάζεται. Λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση των επιπέδων παραγωγής για την κάλυψη των απαιτήσεων της αγοράς.

Read more

1962

Η ΚΑΠ υιοθετείται ως μέσο για την παροχή σταθερού και ασφαλούς εφοδιασμού τροφίμων στους πολίτες της ΕΕ, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας της ΕΕ

Read more